Regulamin sklepu internetowego GT-four.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

a) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego GT-Four.pl

b) Sklep Internetowy: Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem gt-four.pl/sklep

c) Sprzedawca: ASO MR sp. z o.o. sp. k. 26-600 Radom, ul. Kielecka 68/70, NIP 948-239-89-38, KRS: 0000633037.

d) Klient:

– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

– Jednoosobowy przedsiębiorca

– osoba prawna;

– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

e) Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego];

f) Produkt: każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z dokumentacją,

g) Umowa: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

h) Zamówienie: oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

i) Formularz: funkcjonalność Strony internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w celu zadania pytań dotyczących Produktów.

j) Hasło– ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

k) Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);

l) Jednoosobowy przedsiębiorca – osobą fizyczna, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

m) Konto Klienta– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu; 

n) Przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291)

o) Rejestracja– dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

3. Regulamin określa:

3.1 zasady prowadzenia Sklepu przez Sprzedawcę,

3.2 zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

3.3 zasady prezentowania informacji na Stronach Internetowych Sklepu,

3.4 zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,

3.5 zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,

3.6 uprawnienia Konsumenta, Jednoosobowego przedsiębiorcy i obowiązki Sprzedawcy,

3.7 odpowiedzialność z tytułu rękojmi,

3.8 informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny Produkt,

3.9 zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

3.10 regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,

3.11 informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę ,

4. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00 w następujący sposób:

– telefonicznie nr tel. + 48 369 90 11,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: shop@gt-four.pl,

– poprzez formularz kontaktowy Sklepu,

pisemnie – na adres Sprzedawcy,

osobiście w placówce Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134z późn. zm.) – do Konsumentów, i w zakresie obejmującym Rozdział 4 ustawy – do Jednoosobowych przedsiębiorców oraz innych ustaw.

6. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. Formularz Kontaktowy;

1.2. Składanie Zamówień w Sklepie;

1.3. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

2. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy o określonej treści. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.

3. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

5. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przy składaniu Zamówienia, ustalić Hasło i zaakceptować Regulamin. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa wyłącznie przy złożeniu Zamówienia w Sklepie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

c) powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

8. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta, albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.  W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a) cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony Internetowej;

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e) podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

10. Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie. Usunięcie Konta Klienta pozostaje jednak bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

11. Dane Klienta zostają po usunięcia konta zanonimizowane. Klient może w przyszłości zarejestrować nowe Konto Klienta przy użyciu adresu poczty elektronicznej wykorzystanego do utworzenia poprzedniego Konta Klienta, które zostało usunięte.

§3 Zasady ogólne korzystania ze Sklepu i strony internetowej

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja Microsoft Edge – 18.17763 lub nowsza), FireFox (wersja 70.0 lub nowsza), Opera (wersja 64.0 lub nowsza), Chrome (wersja 78 lub nowsza), Safari (wersja 12.1 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.
Dla prawidłowego działania z naszymi witrynami usługami, przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:

– Przeglądarka musi akceptować pliki cookie,

– Przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,

– Przeglądarka musi obsługiwać 256-bitowe szyfrowanie SSL.

2. Przeglądanie Strony Internetowej np. uzyskiwanie informacji o Produktach, Sprzedawcy, sprawdzanie Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.

3. Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

4. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności niniejszym ustępie (np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu) są zabronione.

5. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

6. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

§4 Informacje o produktach oraz inne informacje podawane w sklepie

1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Wszystkie ceny Produktów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

4.1 zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,

4.2 aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,

4.3 wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu,

4.4 wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu,

4.5 zmiany cen dostawy.

5. Zdarzenia opisane w 4 ust. 4 Regulaminu, nie stanowią zamiany Regulaminu.

6. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.

7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Internetu na warunkach innych niż określone w Regulaminie, a także niektóre konfiguracje urządzeń jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania Sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia. Sprzedawca zastrzega, iż wizualizacja Produktów umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu i zależy między innymi od ustawień urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

8. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na temat polityki plików cookies Spółki pod adresem: Polityka Prywatności

§4 Składanie zamówień i rejestracja

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

2. Zamówienia mogą być składane jedynie do miejsc znajdujących się na terytorium RP.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji Regulaminu.

4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.

5. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

6. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.

7. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

a) wybór Produktu/Produktów, ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku „Do koszyka”.

b) wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności; .

c) zaakceptowania Regulaminu;

d) potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”,

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

9. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może zrezygnować wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji lub złożenia Zamówienia telefonicznie na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

§5 Płatność

1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Produktu, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:

a) płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) za pośrednictwem płatności PayPal,

3. W przypadku wyboru sposobu płatności – płatność przelewem, płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. Do czasu otrzymania płatności przez Sprzedawcę zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, którego dostawa zostanie dokonana na terytorium Polski, Klient może opłacić Zamówienie wyłącznie w polskich złotych.

5. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, w tym związanych z przewalutowaniem, w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

6. Data zapłaty to data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

§6 Dostawa Produktów

1. Dostawa Produktów może nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są podawane przy Zamówieniu.

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kuriera albo za pomocą odbioru osobistego.

3. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Produktów (jak również części lub całości Produktów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

4. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

§7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji, reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Ponadto Sprzedawca jest upoważniony przez producenta do przyjmowania za pomocą formularza reklamacyjnego reklamacji z tytułu Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na producencie.

2. Klient ma obowiązek przy złożeniu reklamacji wskazać czy składa reklamację z tytułu rękojmi, czy reklamację z tytułu gwarancji. Brak tego wskazania skutkuje uznaniem braku współdziałania ze strony Klienta, który uniemożliwia rozpoznanie reklamacji.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami lub Jednoosobowymi przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką lub sprzedażą dokonywaną Jednoosobowemu przedsiębiorcy, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

4. Jeżeli zakupu Produktu dokonał Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą , a wada Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub Jednoosobowemu, domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę.

5. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący reklamacji Produktu z tytułu rękojmi zobowiązani są sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy.

6. Reklamację dotyczące Produktu, zarówno z tytułu rękojmi jak i gwarancji Klient składa w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Postanowienia z ust. 5 i 7 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Produktu na wolny od wad.

9. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Okres rozpatrywania przez producenta reklamacji z tytułu gwarancji został określony w warunkach gwarancji poszczególnych Produktów.

10. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową, telefoniczną, sms-em.

11. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu, dokumentację fotograficzną oraz żądania Klienta.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za wadliwy Produkt niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Niektóre produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa treść gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

16. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§8 Uprawnienia Konsumenta, Jednoosobowego Przedsiębiorcy i Sprzedawcy

1. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, Konsument na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a Jednoosobowy przedsiębiorca na podstawie art. 27 w zw. z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:

2.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy , lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Jednoosobowemu przedsiębiorcy, uiszczone przez nich płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę, sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca.

8. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, może użyć formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.)

9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W szczególności zwracany Produkt nie powinien nosić znamion używania, powinien być czysty i kompletny tj. zawierać wszystkie otrzymane elementy, etykiety, naklejki itp., oraz zostać zapakowany w dostarczone Klientowi opakowanie w możliwie nienaruszonej formie.

11. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument lub Jednoosobowy przedsiębiorca, w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Produkt musi kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

§9 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są opisane w Polityce Prywatności.

§10 Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej i Sklepu

1. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

3. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowania Strony Internetowej i Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

5. Sprzedawca nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi płatności PayPal. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego PayPal, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej i Sklepu w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a) wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b) wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c) wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia

7. Ostatnia zmiana Regulaminu nastąpiła w dniu 01.03.2021 r.